Współpraca z Hindusami /  Cooperation with Indians

Korzyści / Benefits:

 • Opanujesz zasady budowania klarownego przekazu słownego oraz pisemnego obowiązującego w Polsce i w Indiach / You will master rules in terms of creating clear messages obtaining in both Poland and India.
 • Wypracujesz własne sposoby ułatwienia sobie pracy zdalnej i projektowej w środowisku wielokulturowym / You will get to know which approach to remote working in international projects is best for you.
 • Poznasz wartości odmiennej kultury, zwyczaje oraz etykietę oraz ich wpływ na pracę i życie społeczne mieszkańców Indii / Values of different cultures – mores and etiquette and its influence on work and social life of India residents.
 • Staniesz się świadomy różnic kulturowych i nauczysz się jak odpowiednio je interpretować / You will be aware of cultural differences and learn how to interpret them

 

Program / Training flow:

Dzień pierwszy/ Day 1

Omawiane zagadnienia / Subject
 • Otwarcie szkolenia / Opening of the session

 • Poznanie się trenera z uczestnikami / Getting to know trainer and participants

 • Wprowadzenie do tematu –przywitanie – Jak witają i przedstawiają się Indusi? / Introducing subject of the training- greetings- How do Indians welcome and present their self?

 • Czym jest kultura – kilka słów o tym, jakie zachowania uznajemy za zależne od kultury, a jakie od osobowości jednostki / What is culture? Which behaviors do we consider as depend on culture and which one depend on personality?
 • Ćwiczenia aktywizujące o kulturze Indii / Activities about Indian culture
 • Indie – charakterystyka kraju, religii i ich wpływ na relacje biznesowe / India-characteristic of the country and religion -their influence on business relationship
 • Indusi na rynku pracy / Indians at the labor market
 • Wymiary kultur – na jakich płaszczyznach przejawiają się różnice pomiedzy kulturami Polski i Indii./ Culture dimensions- levels of differences between polish and indians culture
 • Jaka postawa ułatwi komunikację i współpracę? / What kind of attitude can simplify communication and collaboration?
 • Model DIE M. Bennetta – jako przydatna metoda oceny sytuacji pozwalająca unikać eskalacji konfliktów / DIE Model M. Bennetta– as useful method of estimating situation and avoiding conflict escalation.

 • Co najbardziej może mnie irytować? Jakie Indie wzbudzają we mnie emocje? Jak sobie z nimi radzić? / What can irritate me the most? What feelings do India command to me?

Podsumowanie dnia / Wrap-up of the day

 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia / Summary of the day for each of the participants

 • 3 pomocne informacje, które zabieram po dzisiejszym dniu: o sobie, kulturze Indii oraz o współpracy z partnerami z Indii Co oznacza „dobry szef”, „dobry kontrahent” w mojej i w niemieckiej kulturze? / 3 useful informations which I’m taking with me: about myself, Indians culture and collaboration with partners from India

 

Dzień drugi / Day 2

Omawiane zagadnienia / Subject
 • Otwarcie szkolenia / Opening of the training
 • Charakterystyka typowych zachowań Indusów w sposobie komunikacji – kultura wysokiego i niskiego kontekstu / Characteristic of typical Indians behavior in way of communication –low and high context communication
 • Komunikacja ze współpracownikami – face to face, telefoniczna, mailowa / Communication with coworkers: e-mails, phone calls, face to face

 • Model 4 ust i 4 uszu / Model of 4 ears and 4 mouth

 • Praca z filmem – propozycje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami / Work with a movie- proposals of dealing with difficult situations
 • Zarządzanie i budowanie relacji z Hindusami – charakterystyka typowych zachowań Indusów, propozycje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami / Managing and building relationships with Indians- characteristic of Indians typical behaviors, proposals of dealing with difficult situations

 • Case study – umowy, egzekwowanie zadań, eskalacje, feedback. / Case study- contracts, task execution, escalations, feedback
 • Jak podzielić się zadaniami, projektami? Kto, robiąc co, będzie bardziej efektywny i zadowolony? / How to share tasks and projects? Who should do what to be effective and satisfied

Podsumowanie dnia / Wrap-up of the day

 • Podsumowanie dwóch dni szkolenia w formie krzyżówki./ Summary of the session in form of crossword

 • Pożegnanie / Feedback

 

 

Prowadzący / Meet the trainer:
Michalina Konkel, Cross-Cultural & Leadership Consultant, Etta

Konsultantka międzykulturowa. Do pracy podchodzi systemowo, rozpoczynając od strategicznej wizji Zarządu, kultury organizacyjnej, stylu przywództwa realizowanego na najwyższym szczeblu, bierze pod uwagę poziom kompetencji pracowników. Wszystko to razem oznacza Skuteczność Organizacji.

Intercultural Consultant. She starts with the strategic vision of the Board, organizational culture, leadership style implemented at the highest level, taking into account the level of competence of employees. All this means the effectiveness of the organization.

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings