Zarządzanie pracownikami z Ukrainy / Managing Ukrainians

Korzyści / Benefits:

 • Zrozumiesz podstawowe różnice między kulturą Polski i Ukrainy / You will be familiarized with main cultural differences between Poland and Ukraine.
 • Poprawisz komunikację między partnerami z Polski i Ukrainy / You will improve communication between Polish and Ukrainian partners.
 • Dowiesz się nie tylko jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na partnerach biznesowych, ale także jak oni postrzegają Ciebie i Twoje zachowanie/ You will learn not only how to make a good first impression on your business partners but also how they perceive you and your behaviour
 • Zdobędziesz kompetencje międzykulturowe potrzebne do pracy w środowisku międzykulturowym / Gain intercultural competence needed in intercultural cooperation.
 • Poprawisz efektywności zarządzania pracownikami z Ukrainy przez polskich menedżerów / You will improve efficiency of managing Ukrainian employees by Polish managers.

 

Program / Training flow:

Dzień pierwszy

Omawiane zagadnienia / Subject
Otwarcie szkolenia / Opening

 • Przedstawienie Trenera oraz uczestników szkolenia / Introduction of Trainer & Country Expert and Participants
Typowe trudności w kontakcie międzykulturowym / Typical difficulties in intercultural contact

 • Po co pracować w środowisku międzykulturowym? Jakie są tego korzyści? / Why work in an intercultural environment? What are the benefits?
 • Jakiego rodzaju sytuacje międzykulturowe dotychczas napotkaliśmy-nasze doświadczenia/ What kind of intercultural situations we have encountered so far – our experiences
 • Luka kompetencyjna na poziomie strategicznym – kto i z jakimi kwalifikacjami powinien zajmować stanowiska międzykulturowe i jak to wygląda w praktyce?/ Competence gap at the strategic level – who and of what qualifications should occupy intercultural positions and how does it look in practice?
Ukraina i jej obywatele / Country specific info

 • Ogólne informacje o Ukrainie: ludzie, klimat, tło historyczne, religia, kultura / Ukraine and its citizens – general characteristics of the country: historical background, people, climat, culture, religion.
 • Wpływ historii na zachowania ludzi. / Historical influences on Ukrainians behaviour.
Pierwsze wrażenie w kontaktach międzykulturowych / First impression in intercultural contacts

 • Kultura jako góra lodowa / Culture as iceberg
 • Jak kultura wpływa na nasze zachowania? / How does culture affect our behavior?
 • Co oznacza dobre pierwsze wrażenie, wartości i przekonania za nim ukryte / What is a good first impression? Values and beliefs hidden behind it.
 • Wpływ pierwszego wrażenia na budowanie relacji i przyszłą współpracę / The impact of the first impression on building relationships and future cooperation
 • Technika D-I-E: jak uniknąć pułapki pierwszego wrażenia / D-I-E Technique: How to avoid the trap of first impression
Wprowadzenie do wymiarów kultury w biznesie / Introduction to the dimensions of business culture

 • Moc dystansu / Distance power
 • Indywidualizm vs. Kolektywizm / Individualism vs. collectivism
 • Kobiece i męskie kultury / Female and male cultures
Zarządzanie pracownikami z Ukrainy/ Managing Ukrainian employees

 • Jak Ukraińcy postrzegają polskich współpracowników i menadżerów i jak ich percepcja pokrywa się z naszą „prawdą”/ How Ukrainians see Polish colleagues and managers and how their percepion coincides with our „truth”.
 • Obszary potencjalnych wyzwań we współpracy z ukraińskim pracownikiem / Potential areas of difficulty in cooperation.
Podsumowanie dnia / Summary of the day

 • Co wyciągnąłem z pierwszego dnia? / What did I get out of the first day?

 

Dzień drugi

Omawiane zagadnienia / Subject
Otwarcie / Opening

 • Quiz o Ukrainie/ Quiz about Ukraine
Współpraca międzynarodowa / Intercultural cooperation

 • Modele komunikacji: pośrednia/bezpośrednia, kontekst nisko/wysoko kulturowy / Communication patterns: direct/indirect communication, low/high context
 • Znaczenie ciszy / Importance of silence
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna, nieporozumienia/ Verbal and non-verbal communication, misunderstandings
Komunikacja mailowa, a różnice kulturowe / Email communication and cultural differences

 • Co wynika z treści maila? Jak znaleźć prawdziwą, ukrytą wiadomość? / What is the content of the email? How to find a real, hidden message?
 • Identyfikacja indywidualnych preferencji w kontakcie wirtualnym / Identification of individual preferences in virtual contact
 • Jak efektywnie pisać maile, aby nikogo nie obrazić i osiągnąć zamierzony efekt? / How to effectively write emails so that no one is offended and how to achieve the intended goal?
Wirtualna współpraca i komunikacja- unikanie konfliktów / Virtual collaboration and communication – avoiding conflicts

 • Przykłady maili z różnych kultur / Examples of mails from different cultures
 • Czynniki wywołujące frustrację / Factors causing frustration
 • Źródła nieporozumień w komunikacji międzykulturowej: jak rozumieć potrzeby i intencje drugiej strony w kontakcie wirtualnym? / Sources of misunderstandings in intercultural communication: how to understand the needs and intentions of the other party in virtual contact?
Docenienie współpracy / Approach to cooperation

 • Czynniki wpływające na jakość współpracy biznesowej pomiędzy Polakami i Ukraińcami / Factors influencing quality of business cooperation between Poles and Ukrainians
 • Zrozumienie: konstruktywnej współpracy/ pracownika/ wizerunku pracodawcy/ planowania/ przejrzystości zasad/ zarządzania konfliktami / Understanding of constructive cooperation/ Employee/employer image/ Planning/ Clarity of rules/ Conflict management
Budowanie długotrwałych relacji z Ukraińcami / Building long-term relationships with Ukrainians

 • Kryteria budowania zaufania w innej kulturze / Criteria for building trust in different cultures
 • Jakie są moje własne potrzeby i standardy potrzebne do budowania zaufania z kolegą z pracy/ pracownikiem? Jak mogę to jasno zakomunikować? / What are my own needs and standards necessary to build confidence to a colleague / employee? How can I communicate it clearly?
Podsumowanie i zakończenie szkolenia/ Summary and training closure

 • Zebranie dobrych praktyk i wskazówek potrzebnych w kontaktach międzykulturowych / Collecting good practices and tips in international contact
 • Mój indywidualny plan dziania/ My personal action plan
 • Informacja zwrotna, ewaluacja / Feedback and session closure

 

Prowadzący / Meet the trainer:
Radek Walentynowicz, Cross Cultural Trainer, Etta

Radek ma bogate międzynarodowe doświadczenie obejmujące życie i pracę w różnych krajach Europy oraz w USA. Dużą częścią jego pracy jest executive coaching menedżerów z zachodu relokowanych do Polski lub innych krajów Europy Wschodniej. Zapalony trener, moderator oraz mówca. Miał okazję pracować z CEO z różnych firm. Wspierał wielu menedżerów w ich współpracy z ludźmi z Europy Wschodniej. Jego pasją są kraje postsowieckie, szczególnie Rosja, Ukraina i Białoruś.

Radek has extensive international experience working and living in many European countries and in the USA. A part of his work has been executive coaching for Western managers being relocated to Poland and to other Eastern European countries. Radek is a passionate facilitator, moderator and public speaker. He had a chance to work with CEOs from various companies. He supported many managers in their dealings with Eastern Europeans. His passion is post-Soviet countries, especially Russia, Ukraine, and Belarus.

 

Joanna Bagińska, Soft Skills Trainer, Etta

Absolwentka psychologii z doświadczeniem w zakresie HR i biznesu i znajomością języków obcych. Od kilku lat pracuje w ukrainskiej firmie, w której niemal połowę załogi stanowią Ukraincy. Prowadzi tam programy rozwojowe dla liderow. Szkoli w zakresie umiejętności psychospołecznych w biznesie, analizuje potrzeby szkoleniowe i rozwojowe, prowadzi coaching, testy i analizy psychometryczne, oraz rekrutację. Uprawia multitasking, łącząc go z otwartą osobowością oraz doskonałymi umiejętnościami interpersonalnymi, komunikacyjnymi, proklienckimi, planuje i priorytetyzuje.

A multi-lingual, Masters educated graduate of Psychology with hands on experience in HR and business issues. She’s been working in Ukrainian company where she conducts development programs for leaders. Her expertise includes training in psychosocial and business skills, training and learning needs analysis, coaching, psychometric testing and analyzing, resourcing and recruitment. A multi-tasker with excellent interpersonal, communication, planning and prioritizing, client facing skills combined with open minded personality.

Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings