Osłódź sobie Niemców /  Cooperation with Germans

Cele szkolenia / Training aims:

 • Zdobycie wiedzy na temat wpływu aspektów kulturowych na współpracę i relacje biznesowe z Niemcami / Learning how various culture aspects influence co-operation and business relations with Germans
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych przydatnych we współpracy z partnerami biznesowymi/ pracownikami z Niemiec / Develop communication skills useful in contacting German business partners / colleagues
 • Zdobycie wiedzy na temat różnic kulturowych między kulturą polską i niemiecką / Experience cultural differences between own and German culture
 • Poprawa efektywności współpracy z Niemcami / Improve the effectiveness of co-operation with Germans
 • Rozwój umiejętności międzykulturowych / Develop intercultural skills

 

Program / Training flow:

Dzień pierwszy/ Day 1

Omawiane zagadnienia / Subject
Wprowadzenie / Introduction

 • Przekazanie celu i agendy szkolenia / Determining the objectives and structure of the session
 • Co już wiem o specyfice pracy w środowisku międzykulturowym? / What do I already know about the specifics of working in multicultural environment?
 • Jakie jest moje doświadczenie we współpracy z Niemcami? / What are my experiences in contact with German people?
 • Quiz- co wiem o polskiej/niemieckiej kulturze / Quiz – what do I know about German / Polish culture?
Pierwsze wrażenie we współpracy międzykulturowej / First impression in intercultural contact

 • Modele i wymiary kultury / Models of culture
 • Typowe problemy w pierwszym kontakcie z reprezentantami innych kultur / Typical problems with initiating contact with representatives of different culture
 • Co oznacza dobre pierwsze wrażenie? Wartości i przekonania za nim ukryte / What does it mean good first impression, values and message hidden by first impression
 • Wpływ pierwszego wrażenia na budowanie relacji i przyszłą współpracę / Influence of first impression on building relationship and further cooperation
 • Technika D-I-E jako metoda efektywnej współpracy / D-I-E as a method of effective cooperation
Współpraca z Niemcami / Cooperation with the Germans

 • Garść informacji o niemieckiej historii i kulturze / Some information on German history and culture
 • Wartości w mojej kulturze – porównanie do kultury niemieckiej / Values in German and our cultures
 • Jak postrzegam Niemców i jak moja percepcja pokrywa się z “Ich” prawdą / How do we see Germans and how our perception of them coincides with “Their” truth
 • Obszary potencjalnych wyzwań we współpracy z niemieckim partnerem / Potential challenging areas in cooperation with German people
 • Styl komunikacji w mojej i w niemieckiej kulturze – podobieństwa i różnice / Communication style of German people and representatives of our culture(s) – similarities and differences

Zarządzanie czasem (Planowanie czasu) i punktualność w kontakcie z Niemcami / Time planning and punctuality in contact with Germans

 • Wymiary: mono- i polichroniczne, podejście do czasu / Dimension: mono- and polichronism, approach to time
 • Jak ważne w niemieckiej kulturze jest planowanie i detale? / Importance of planning and details in German culture
 • Jak poradzić sobie z kulturą, gdzie brakuje elastyczności, a wszystko wydaje się zaplanowane od A do Z? / How to deal with cultures where everything is planned and there seems to be little room for flexibility?
Wymiary: podejście do hierarchii, znaczenie hierarchii w niemieckiej kulturze / Dimension: approach to hierarchy, meaning of hierarchy in German culture

 • Z kim i w jaki sposób mogę się kontaktować? Jakie zachowania są właściwe, a jakie nie? / Who you can contact and in what way.. What is proper and what is not in contact with people from German culture
 • Znaczenie tytułów / The importance of titles
 • Jak się kontaktować, zasady przedstawiania się, ile osób powinno brać udział w spotkaniach, kto decyduje, kogo pytać? / How to contact, when you need to be introduced, how many people should participate in the meetings, who decides, who to ask?
 • Co oznacza “dobry szef”, “dobry kontrahent” w mojej i w niemieckiej kulturze? / What does it mean ‘good boss’, ‘good contractor’ in German culture as compared to my culture?
Zakończenie dnia / Wrap-up of the day

 • Podsumowanie dnia – runda / Summary of the day for each of the participants – table round

 

 

Dzień drugi / Day 2

Omawiane zagadnienia / Subject

Kontrakty oraz wyjątkowe sytuacje / Contracts and unique situations

 • Studium przypadku- Kontrakt Międzynarodowy / Work with case study – International Contract
 • Wymiary kultury: uniwersalizm i partykularyzm / Culture dimension: universalism and particularism
 • Jak ważna jest umowa, czy jest najważniejszym zbiorem zasad? Jak rozpatrywane są indywidualne sytuacje? / How far the contract is valid as a general set of principles, and how much each situation will be dealt individually?
 • Kiedy i z kim negocjować warunki umowy? / When and with whom to negotiate the terms of the agreement

 • Moje kompetencje podczas współpracy międzynarodowej z przedstawicielami Niemiec / My own competence in multicultural contact with Germans
  • Kompetencje push i pull- podstawowe kompetencje we współpracy międzynarodowej / Push and pull, competencies – core competencies in international contact
  • Odpowiednie kierowanie energii/kierowanie energii do odpowiednich odbiorców- elastyczność i skupienie się na celach / Targeting energy – flexibility and focus on goals
  • Rozwój własnych kompetencji: autodiagnoza i coaching w parach / Developing own competencies: self-diagnosis and coaching in pairs
Wypracowanie trwałych relacji biznesowych / Developing business relationship with Germans

 • Budowanie zaufania podstawą do stworzenia trwałych relacji / Building trust as a foundation to establish lasting relationships
 • Kryteria budowania zaufania w niemieckiej kulturze w porównaniu do mojej kultury / Criteria for building trust in German culture as opposed to our culture
Korespondencja mailowa z pracownikami z Niemiec / E-mail communication with the Germans

 • Mail z informacją zwrotną- co jest mile widziane przez niemieckiego partnera biznesowego? / Mail with feedback – what would be acceptable for a German business partner?
 • Wysoki czy niski kontekst? Relacje czy transparentność? / High or low context? Relationship or transparency?
 • Preferencje i możliwe źródła frustracji podczas komunikacji. / Preferences and sources of possible frustration in communication with the Germans
 • Analiza maili- bon-ton w korespondencji mailowej. / Analysis of e-mails – bon-ton in German e-mail correspondence

Trudności we współpracy z Niemcami- studium przypadku / Difficult situations with the Germans – case study

 • Analiza trudnych sytuacji w kontaktach z niemieckim partnerem biznesowym. / Analysis of a difficult situation with German business partners

 • Porady i wskazówki, które ułatwiają radzenie sobie z typowymi nieporozumieniami między obiema kulturami. / Some tips and tricks relating to dealing with common misunderstandings with German colleagues

Podsumowanie szkolenia / Wrap-up of the training

 • “TOP 10” zasady współpracy z Niemcami / „Top 10” rules of co-operating with the Germans

 • Indywidualne plany rozwojowe / Individual development plans

 • Informacja zwrotna / Ewaluacja / Feedback session

 Interesują Cię inne tematy?

 

Are you interested in other topics?

Poznaj też inne szkolenia / Check also other trainings